Inženýring a klientské změny

Pro vybrané developerské projekty nabízíme kompletní inženýrský servis, včetně zajištění výběrových řízení a dodavatelských optimalizací a dále možnost outsourcingu řízení procesu klientských změn, včetně výběrů z variantních standardů, zajištění klientského centra/vzorového bytu či domu a návrhy a koordinace dodávek nadstandardů.

Tyto služby zahrnují následující činnosti:

Projektový management

 • Vedení a koordinace projektového týmu
 • Kompletní příprava výběrových řízení na dodavatele projektu
 • Vyhodnocení tendrových nabídek a doporučení pro výběr partnerů
 • Nastavení a dohled nad vhodným systémem pravidelné komunikace mezi všemi účastníky projektu
 • Příprava a organizace koordinačních schůzek všech účastníků projektu
 • Kompletní reporting projektu sestavovaný na pravidelné bázi
 • Kontrola plnění smluvních závazků dodavateli
 • Koordinace předání a přejímky projektu

Nákladový management

 • Kontrola nákladových plánů sestavených investorem z hlediska úplnosti, správnosti a cenových podmínek
 • Předpověď a pravidelné sledování cash flow se systémem včasného varování pro různé stupně managementu investora v případě deviace od plánu cash flows
 • Pravidelné reportování o nákladech projektu včetně porovnání s plánem
 • Příprava kalkulací pro smluvní vztahy s dodavateli
 • Příprava nákladových plánů
 • Modelování nákladových plánů a cash flows pro různé parametry a identifikace rizikových oblastí projektu

Technický dozor investora

 • Průběžná kontrola materiálů a stavebních postupů se standardy projektu
 • Kontrola souladu stavebních postupů s platnou projektovou dokumentací
 • Odsouhlasení účtovaných částek za provedené práce na stav prací a na dodavatelské smlouvy
 • Organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů
 • Přejímky dokončených celků
 • Kontrola provedení a úplnosti revizních zkoušek
 • Řízení evidence a odstraňování vad a nedodělků
 • Organizace kolaudace a závěrečného převzetí stavby investorem

Management klientských změn

 • Efektivní a konzistentní komunikace se zákazníkem od záměru až po realizaci klientské změny a to pouze s jednou kontaktní osobou
 • Evidence požadovaných změn v zákaznické kartě
 • Okamžitá kontrola proveditelnosti v rámci standardů nebo schváleného nadstandardu
 • Nacenění změny v krátkém čase se standardizovanou komunikací zákazníkovi
 • Administrace smluvní dokumentace (protokol o klientské změně, dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvě)
 • Okamžité začlenění požadavku do projektového řízení
 • Ověření platby zákazníkem
 • Kontrola provedení klientské změny dodavateli
 • Předání klientské změny v rámci procesu předávání bytu
 • Ucelený reporting o požadovaných/ nasmlouvaných / dokončených klientských změnách pro investora

V případě zájmu o konzultaci v této oblasti se na nás s důvěrou obraťte.

Romanco_a.s._koupelna_3.01_varianta_2_2West_Side_3-9.04_5